logotype

NYY (YVV)

türen nyy kablo

NYY Kablo Çeşitleri

2x2,1

2x2,5

2x4

2x6

3x1,5

3x2,5

3x4

3x6

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

3x16/10

3x25/16

3x35/16